Disclaimer

De auteur en haar onderneming besteed de uiterste zorg bij de samenstelling van deze website en onlinecursussen. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en cursussen, alsmede het hierin vervatte materiaal of informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De auteur kan in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden door geen enkele persoon of onderneming voor de informatie die er in deze website en/of cursussen staat.

Alle informatie in deze website of cursussen heeft enkel als doel te informeren.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website of cursussen alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website of cursussen geen rechten ontlenen. Deze website en/of cursussen dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Om te beginnen moet heel duidelijk gesteld worden dat iriscopie geen therapie, dus geen geneeswijze is, zoals velen vaak denken. Men gaat ervan uit dat functionele en pathologische stoornissen in het menselijk lichaam te herkennen zijn aan abnormale tekens in de iris, onder de vorm van vlekken, lijnen, verkleuringen of een “uiteenrafeling” van irisvezels.

Iriscopie is een analysevorm en stelt geen diagnose en geneest geen ziekten. Een analyse kan ondersteunend werken op zichzelf of in combinatie met andere vormen.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website en/of cursussen, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website of cursussen mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website of cursussen enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website of cursussen permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website of cursussen.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website of cursussen, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Webshop

De webshop houdt zich aan alle wettelijke bepalingen van kopen en verkopen.

Deze site is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Jongouderworden raadt u altijd aan een gekwalificeerde (natuurgeneeskundig) arts of therapeut te raadplegen als u gezondheidsklachten heeft. De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen op deze website toe te passen contact op met uw huisarts/specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Gebruik altijd uw eigen verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in uw voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico. Jeannine Herssens en/of jongouderworden.com kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze website en/of cursussen.